ข่าวสารและกิจกรรม

Coures Graphic Designer

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมกันจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ Graphic Designer ภายใต้โครงการ "Young digital artist 2018" ณ ห้องอบรม Training C บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

โดยคอร์สดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการทำงานกราฟิกดีไซน์แก่บุคคลทั่วไป เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ผู้อบรมจะได้ผลงานของตนเองภายในการเทรน 2 วัน บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง Coures Graphic Designer นี้สามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพได้แน่นอน

ภายหลังจบคอร์สดังกล่าว คุณแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้มอบใบ Certificate ให้แก่ผู้เข้าอบรม และร่วมถ่ายภาพ กับผู้เข้าอบรม อาจารย์ผู้สอนจาก คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทีมงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ณ ลานใบไม้ บริษัท ยิบอิน ซอยจำกัด 

Latest News