Faculty of Information Science and Technology

หลักสูตรปริญญาตรี


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Network Engineering and Cybersecurity

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์)
 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Network Engineering and Cybersecurity) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Network Engineering and Cybersecurity)


หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุงปี 2563) สำหรับนักศึกษารหัส 631412xxxx เป็นต้นไป
เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโดยต้องมีคุณสมบัติการรับสมัครดังนี้

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์คณิตและสายศิลป์

- รับนักเรียนที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

วันเรียน

- วันธรรมดา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

 

ระยะเวลาในการศึกษา

- 4 ปี (2 เทอมการศึกษาต่อปี)

 

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

ก.  หมวดวิชาทั่วไป

รวม

30

 หน่วยกิต

     (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

12

 หน่วยกิต

     (2) กลุ่มวิชาภาษา

 

12

 หน่วยกิต

     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

6

 หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ

รวม

84

 หน่วยกิต

     (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

6

 หน่วยกิต

     (2) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะบังคับ

 

72

 หน่วยกิต

     (3) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะเลือก

 

6

 หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

6

 หน่วยกิต

 ***หลักสูตรปรับปรุง 2559 (หลักสูตรเก่า) สำหรับนักศึกษารหัส 591412xxxx - 621412xxxx

เเผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ

เทอมที่ 1

NECS0001*พื้นฐานคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)
NECS1101การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการวินโดวส์3 (3-0-6)
SCMA0011คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 13 (3-0-6)
SOHU0039*การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา3 (2-2-5)
SOHU0043เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น3 (3-0-6)
 รวมจำนวนหน่วยกิต15 (13-4-28)


เทอมที่ 2

ENGL1101*ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (2-1-3)
NECS1102*การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 (2-2-5)
NECS1103ส่วนสำคัญเครือข่าย 13 (3-0-6)
NECS1104การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 13 (3-0-6)
SCMA0012คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 23 (3-0-6)
 รวมจำนวนหน่วยกิต14 (13-3-26)

เทอมที่ 1

ENGL1102*พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ2 (2-1-3)
NECS1201*การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23 (2-2-5)
NECS1202*ส่วนสำคัญเครือข่าย 23 (2-2-5)
NECS1203*การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 23 (2-2-5)
SOHU0044ทฤษฎีพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ3 (3-0-6)
XXXXxxxxวิชาเลือกเสรี3 (x-x-x)

รวมจำนวนหน่วยกิต17 (x-x-x)


เทอมที่ 2

ENGL2101พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)
NECS1204เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง3(3-0-6)
NECS1205*การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน3(2-2-5)
NECS1206การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง3(3-0-6)
NECS1207*การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายและจัดการระบบ3(2-2-5)
SOHU0027การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต17 (15-4-32)

เทอมที่ 1

ENGL2102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน2 (0-4-2)
NECS1301*ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น3 (2-2-5)
NECS1302ระบบการสื่อสารแบบครบวงจรและทำงานร่วมกัน3 (3-0-6)
NECS1303*เครือข่ายไร้สาย3 (2-2-5)
NECS1304ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย3 (3-0-6)
NECS1305การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง3 (3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต17 (15-4-32)

เทอมที่ 2

ENGL1310ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ2 (2-0-4)
NECS1306การออกแบบเครือข่าย3 (3-0-6)
NECS1307การจัดการโครงการ3 (3-0-6)
NECS1308การเจาะระบบแบบมีจรรยาบรรณ
3 (2-2-5)
NECS1309การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
3 (2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิต14 (12-4-26)


เทอมที่ 3 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)

NECS1310การฝึกงานอุตสาหกรรม0(0-40-0)

เทอมที่ 1

ENGL1308ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน2(0-4-2)
NECS1401การเขียนโปรแกรมให้มีความมั่นคงปลอดภัย3 (3-0-6)
NECS1402ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ3 (3-0-6)
NECS1403*โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์3 (0-9-0)
NECS24xxวิชาเฉพาะเลือก3 (x-x-x)
SCMA0003ความน่าจะเป็นและสถิติ3 (3-0-6)
 รวมจำนวนหน่วยกิต 17 (x-x-x)


เทอมที่ 2

NECS24xxวิชาเฉพาะเลือก3(x-x-x)
XXXXxxxxวิชาเลือกเสรี3(x-x-x)
 รวมจำนวนหน่วยกิต6 (x-x-x)

ค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าหน่วยกิตบรรยายและปฎิบัติการ ปี 2563
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
37,150.-29,000.--
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
41,750.-34,800.--
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
43,450.-29,000.- 2,500.-
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
39,050.-11,100.--