ข่าวสารและกิจกรรม

สธค

โครงการฝึกอบรม สธค.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยทีมงานคุณภาพจากคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)" บรรยายโดย อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญ Enterprise Architecture และ Big Data และการบรรยายแนวทางปฏิบัติขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล โดยอาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) โดยบรรยากาศกิจกรรมเป็นกันเอง ผู้อบรมได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

 

Latest News