ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว

ภาพบรรยายกาศการอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับคนพิการ (กลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว)
โดย อ.นัท และ อ.ไผ่ สาขา NETS 

ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมศรีวิไล โรงแรมศรีวิไล จังหวัดสุโขทัย
.

#IST #บริการวิชาการ #สดช

 

Latest News