คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยปรัชญาของหลักสูตร คือการมุ่งมั่น ในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มีจริยธรรม และคุณธรรมที่ดีงาม  เพื่อนำความรู้ออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา คือ

ITDI

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตร 4 ปีหลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน)
120 หน่วยกิต- หน่วยกิต
รายละเอียดรายละเอียด

มุ้งเน้นที่ทักษะการพัฒนา Software ทั้งทางด้านการเขียนโปรแกรม, การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล, การออกแบบและจัดการระบบเครือข่าย, การพัฒนา Application บนอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อต่อ Internet ได้ (IoT)

DGIT

สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

หลักสูตร 4 ปีหลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน)
120 หน่วยกิต- หน่วยกิต
รายละเอียดรายละเอียด

ศึกษาวิชาศิลปะเบื้องต้น, การวาดภาพ, การเขียนบทภาพยนตร์, เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพ, Digital paint, Stock photo การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, รวมถึงการลงมือผลิตภาพยนตร์, Animation 2D/3D และการพัฒนาเกม

NECS

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายเเละความมั่นคงฯ

หลักสูตร 4 ปีหลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน)
120 หน่วยกิต- หน่วยกิต
รายละเอียดรายละเอียด

เรียนรู้การพัฒนาระบบครือข่ายแบบ LAN, Wireless LAN และ WAN, การพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ เช่น เว็บ โดเมนเนม อีเมล ฯลฯ การเป็นผู้ดูแลระบบปฏิบัติการบน Windows platform, Linux platform และ Virtualization platform ฝึกทักษะการเรียนรู้และป้องกันการโจมตีบนระบบเครือข่าย

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 2 สาขา

MSIT

Master of Science Program in Information Technology
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติม

MSNE-IS

Master of Science Program in Network Engineering and Information Security
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปริญญาเอก

PH.D

Doctor of Philosophy Program in Information Technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

THAILAND 4.0 WITH IST FACULTY

ปัจจุบันเศรษฐกิจไทย กำลังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่พยายามผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางด้านไอทีใหม่ๆ ขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่มีความสามารถทางด้านไอที จึงเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจึงเป็นสาขาหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
สื่อมัลติมีเดีย ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบเศรษฐกิจไทย จะเห็นได้จากแนวทางการทำธุรกิจ ที่จำเป็นต้องนำเสนอภาพลักษณ์ของตนผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากทักษะทางด้านการทำ Product ทางด้าน 2D/3D Animation , Game , Graphic Design แล้ว บัณฑิตภายใต้สาขา DGIT ยังมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค, การสร้างแบรนด์, Social media marketing เพื่อให้มีแนวคิดสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันระบบ Network เป็นปัจจัยพื้นฐานในของชีวิตเรา การเชื่อมต่อกันอย่างง่ายดายและรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจ ดังนั้นความมีประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน Network จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ล้วนพัฒนาให้สามารถ Online ได้ เพื่อยกระดับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้มากขึ้น บัณฑิตในสาขา NECS จึงถูกพัฒนาให้มีความสามารถในวางแผน พัฒนา และรักษาเสถียรภาพความมั่นคง ของระบบ Network ได้อย่างดี

WE ARE IST MUT


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

LINE : @istmut 

Facebook : IST MUT

E-mail : we.are.ist.mut@gmail.com