ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับคนพิการด้านการมองเห็น

ภาพบรรยากาศ การอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับคนพิการ (กลุ่มคนพิการทางด้านการมองเห็น)

โดย อ.หน่อย สาขา MAT และ อ.แอ๋ม ราชมงคลธัญบุรี

ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องบางบาล โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดอยุธยา

 

Latest News