Faculty of Information Science and Technology

รายละเอียดการรับสมัคร (ระดับปริญญาตรี)

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชา...ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล34,950.-32,850.-
-
อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต39,100.-38,850.--
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์37,150.-29,000.--
สาขาวิชา...ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล43,700.-38,950.--
อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต43,700.-39,650.--
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์41,750.-34,800.--
สาขาวิชา...ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล51,550.-27,400.-2,500.-
อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต47,850.-31,100.-2,500.-
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์43,450.-29,000.-2,500.-
สาขาวิชา...ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล31,650.-11,100.--
อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต26,000.-16,900.--
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์39,050.-11,100.--

หลักฐานการสมัคร

เอกสารที่ต้องนำมาในวันลงทะเบียนเรียน
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 2. ใบ ปพ.1:พ ตัวจริง-พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด (เฉพาะผู้จบ ม.6)
 3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ, วิชาชีพขั้นสูง ตัวจริง-พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด (เฉพาะผู้จบ ปวช., ปวส.)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 7. ใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ (ไม่ต้องเอ็กซเรย์และเจาะเลือด) จำนวน 1 ชุด
 8. สำเนาใบ สด.9 (เฉพาะนักเรียนชาย) จำนวน 1 ชุด
 9. ค่าเทอมสำหรับลงทะเบียนเรียน
   

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์. 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107

ทุนการศึกษา

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST) ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการให้โอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  และนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่  ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และประสงค์จะศึกษาในคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของทุนการศึกษา

1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

(กยศ.) http://www.sl.mut.ac.th

 

2. ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)

ติอต่อเพิ่มเติมที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา ดวงผาสุข (ห้อง Q312) pruegsa@mut.ac.th

 

3. ทุนผู้ช่วยห้องปฎิบัติการ (Lab Boy)

Labboy คือ นักศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องปฎิบัติการของ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด Lab Boy
หน้าที่ของ Lab Boy
  • ปฎิบัติตามระเบียบ และกฎข้อบังคับของการเป็น Labboy
  • ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
  • ดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยห้องปฎิบัติการของคณะ
  • แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เป็นนักศึกษาของคณะ IST
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน และตรงต่อเวลา

 

ติอต่อเพิ่มเติมที่ห้อง Lab หรือ คุณฉัตรชัย ห้อง Q107 อาคาร Q