Faculty of Information Science and Technology

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท. บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน))
Bachelor of Science Program in Multimedia Animation and Technology (B. Sc. (Multimedia Animation and Technology))

หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุงปี 2559)
เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโดยต้องมีคุณสมบัติการรับสมัครดังนี้

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์คณิตและสายศิลป์

- รับนักเรียนที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

วันเรียน

- วันธรรมดา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

 

ระยะเวลาในการศึกษา

- 4 ปี (2 เทอมการศึกษาต่อปี)


โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาทั่วไป
รวม
30
 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
6
 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
12
 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
 
12
 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
รวม
88
 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 
18
 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา
 
52
 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
 
18
 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
6
 หน่วยกิต

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต***หลักสูตรปรับปรุง 2555 (หลักสูตรเก่า)

เเผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ

เทอมที่ 1

ENGL1101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2(2-1-3)
MULT0100คอมพิวเตอร์เบื้องต้น3(2-2-5)
MULT1100การวาดภาพ3(2-2-5)
SCMA0011คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม 13(3-0-6)
SOHU0038การจัดการองค์การกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
SOHU0039การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา3(2-2-5)


เทอมที่ 2

ENGL1102พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ2(2-1-3)
MULT0101คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง3(3-0-6)
MULT1101การวาดภาพและการเขียนบทสำหรับงานแอนิเมชัน3(2-2-5)
MULT0102การเขียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
MULT0103พื้นฐานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย3(2-2-5)
SCMA0012คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม 2
3(3-0-6)

เทอมที่ 1

ENGL1311ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิชาการ2(2-0-4)
MULT0200อัลกอริธึมสำหรับการพัฒนาเกม
3(2-2-5)
MULT1200การถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
MULT1201การวาดภาพดิจิทัลและการออกแบบกราฟิก
3(2-2-5)
MULT1202เทคนิคการปั้นและการสต๊อบโมชัน
3(3-0-6)
MULT1203การออกแบบระบบมัลติมีเดีย3(3-0-6)


เทอมที่ 2

ENGL2305ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ2(2-0-4)
MULT1204การผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ
3(2-2-5)
MULT1205การออกเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
MULT1206การออกแบบโมชันกราฟิก
3(2-2-5)
MULT1207การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(3-0-6)
SOHU0027การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
3(3-0-6)

เทอมที่ 1

ENGL2102ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงาน
2(0-4-2)
MULT0300การจัดการงานมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
MULT1300การพัฒนาเกม 2 มิติ
3(2-2-5)
MULT1301อัตลักษณ์ขององค์กรและพฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
MULT1302การสร้างงานกราฟิก 3 มิติ เบื้องต้น
2(0-4-2)
MULT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)


เทอมที่ 2

ENGL1308ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
2(2-0-4)
MULT1303การพัฒนาเกมและเทคโนโลยีเสมือนจริงบนอุปกรณ์พกพา
3(2-2-5)
MULT1304การสร้างภาพประกอบเคลื่อนไหวเสมือนจริงเพื่องานภาพยนตร์3(2-2-5)
MULT1305การสร้างงานกราฟิก 3 มิติ ขั้นสูง
2(0-4-2)
MULT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา3(x-x-x)
MULT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(3-0-6)


เทอมที่ 3 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)

MULT1306การฝึกงานอุตสาหกรรม0(0-40-0)

เทอมที่ 1

MULT1401โครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 12(0-4-2)
MULT1400การจัดแสงสำหรับงานมัลติมีเดีย2(0-4-2)
MULT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา3(x-x-x)
MULT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา3(x-x-x)
XXXXxxxxวิชาเลือกเสรี3(x-x-x)


เทอมที่ 2

MULT1402โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22(2-0-4)
SOHU0041การพัฒนาสื่อเพื่อการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
MULT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา3(x-x-x)
XXXXxxxxวิชาเลือกเสรี3(x-x-x)

ค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าหน่วยกิตบรรยายและปฎิบัติการ ปี 2559
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
39,450.-35,150.--
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
39,250.-33,200.--
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
39,600.-33,500.- 2,000.-
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
31,550.-16,350.--