Faculty of Information Science and Technology

หลักสูตรปริญญาตรี


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Interactive Digital Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Interactive Digital Arts) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Interactive Digital Arts)


หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุงปี 2563) สำหรับนักศึกษารหัส 631414xxxx เป็นต้นไป

เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโดยต้องมีคุณสมบัติการรับสมัครดังนี้

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์คณิตและสายศิลป์

- รับนักเรียนที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

วันเรียน

- วันธรรมดา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

 

ระยะเวลาในการศึกษา

- 3 ปี ครึ่ง (2 เทอมการศึกษาต่อปี)

 

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวม

30

 หน่วยกิต

     (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

12

 หน่วยกิต

     (2) กลุ่มวิชาภาษา

 

12

 หน่วยกิต

     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

6

 หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ

รวม

84

 หน่วยกิต

     (1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

6

 หน่วยกิต

     (1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3

 หน่วยกิต

     (2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

 

9

 หน่วยกิต

     (2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

 

27

 หน่วยกิต

     (2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์

 

15

 หน่วยกิต

     (2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

 

15

 หน่วยกิต

     (3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

 

9

 หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

6

 หน่วยกิต

 ***หลักสูตรปรับปรุง 2559 (หลักสูตรเก่า)  สำหรับนักศึกษารหัส 591414xxxx - 621414xxxx

เเผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ

เทอมที่ 1

SOHU0039การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา3(2-2-5)
SCMA0011คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 13(3-0-6)
ITEC0100คอมพิวเตอร์เบื้องต้น3(2-2-5)
DGIT1100ทักษะการเขียนภาพและการออกแบบแนวคิด3(3-0-6)
DGIT1200การจัดแสงและองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ3(3-0-6)
 รวมจำนวนหน่วยกิต 15(13-4-28)

เทอมที่ 2

ENGL1101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2(2-1-3)
SOHU0024ทรัพย์สินทางปัญญา3(3-0-6)
SCMA0012คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 23(3-0-6)
DGIT1201การวาดภาพดิจิทัลและการวาดภาพเหมือนจริง3(2-2-5)
DGIT1205ออกแบบเสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย3(3-0-6)
DGIT1101พื้นฐานงานแอนิเมชัน3(2-2-5)
DGIT1110การจัดแสดงนิทรรศการ 11(0-0-2)

รวมจำนวนหน่วยกิต18(15-5-33)

เทอมที่ 1

ENGL1102พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ2(2-1-3)
SOHU0023การพัฒนาตนเองและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์3(3-0-6)
DGIT1208การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3(2-2-5)
DGIT1204แอนิเมชัน 2 มิติ3(2-2-5)
DGIT1203การออกแบบภาพและประสบการณ์ของผู้ชม3(3-0-6)
DGIT1202การปั้นและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ3(2-2-5)
 รวมจำนวนหน่วยกิต17(14-7-30)
 
เทอมที่ 2

ENGL2101พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2(2-0-4)
DGIT0200โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม3(2-2-5)
DGIT1206ออกแบบสื่อเคลื่อนไหว3(0-4-3)
DGIT1301การสร้างแบรนด์และออกแบบอัตลักษณ์3(2-2-5)
DGIT1302กำหนดการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 3 มิติ3(2-2-5)
DGIT1210การจัดแสดงนิทรรศการ 21(0-0-2)

รวมจำนวนหน่วยกิต15(8-10-24)

เทอมที่ 1

ENGL2102ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงาน2(2-0-4)
ITEC0300ความน่าจะเป็นและสถิติ3(3-0-6)
DGIT1308แนวคิดการออกแบบเกมและปัญญาประดิษฐ์3(2-2-5)
DGIT1304การสร้างเอฟเฟกต์สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ3(2-2-5)
DGIT1311การพัฒนาและการออกแบบเว็บไซต์3(2-2-5)
DGIT1303การพัฒนาสื่อโต้ตอบเสริมความเป็นจริง3(2-2-5)
 รวมจำนวนหน่วยกิต17(13-8-30)
 
เทอมที่ 2

ENGL1310ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ2(2-0-4)
DGIT1300การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์พกพา3(2-2-5)
DGIT1309การออกแบบนิทรรศการสื่อโต้ตอบ3(2-2-5)
DGIT1401การวางแผนและการจัดการโครงงาน3(3-0-6)
DGIT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา3(2-2-5)
XXXXxxxxวิชาเลือกเสรี3(x-x-x)
DGIT1310การจัดแสดงนิทรรศการ 31(0-0-2)
 รวมจำนวนหน่วยกิต18(x-x-x)


เทอมที่ 3 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)

DGIT1306การฝึกงานอุตสาหกรรม3(0-40-0)
 รวมจำนวนหน่วยกิต3(x-x-x)

เทอมที่ 1

ENGL1308ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน2(2-0-4)
SOHU0027การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน3(3-0-6)
DGIT1402โครงงานอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต3(0-4-3)
DGIT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา3(3-0-6)
DGIT24xxวิชาเลือกเฉพาะสาขา3(x-x-x)
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
  รวมจำนวนหน่วยกิต17(x-x-x)

ค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าหน่วยกิตบรรยายและปฎิบัติการ ปี 2563
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
39,100.-38,850.--
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
43,700.-39,650.--
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
47,850.-31,100.-2,500.-
   
ภาค 1ภาค 2ภาคฤดูร้อน
26,000.-16,900.--