ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร น.ศ. เรียนดี

พิธีมอบเกียรติบัตร น.ศ. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

สรายุทธ

เอิบอาบ

รหัส 5914210006

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)

เกรดเฉลี่ย 3.33

พิราภรณ์

รวิพุฒิพัฒน์

รหัส 5914140023

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (4 ปี)

เกรดเฉลี่ย 3.38

ศุภฤกษ์

น่วมถนอม

รหัส 5914220015

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน)

เกรดเฉลี่ย 3.92

อภิสิทธิ์

เซ็นหลวง

รหัส 5914220005

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน)

เกรดเฉลี่ย 3.92

สุรศักดิ์

ชัยสุรินทร์

รหัส 5914120018

สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย (4 ปี)

เกรดเฉลี่ย 3.91

พัชรพงษ์

แสงแดง

รหัส 5914110037

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี)

เกรดเฉลี่ย 3.41

พิชชากร

อภิรติสกุล

รหัส 5914230002

สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย (เทียบโอน)

เกรดเฉลี่ย 3.02

 

Latest News