ข่าวสารและกิจกรรม

IST Do It

หลักการและเหตุผล

     ต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถและทักษะอันมีอยู่หลากหลายจากในห้องเรียนนำไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การบริหารจัดการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

        จากแนวคิดข้างต้น จึงจัดทำโครงการไอเอสที ดู อิท โดยมีรูปแบบเป็นการประกวดคัดเลือกโครงการของนักศึกษาที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในการทำงาน และเป็นการนำความรู้เพื่อใช้พัฒนาสังคมที่ยังคงขาดแคลนเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นส่งเสริมนโยบายประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ที่ต้องการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทางสังคมมากขึ้นอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ มาทำประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และสร้างประสบการณ์ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
  2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการทำงานสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสังคม
  3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก
  4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. รวมตัวกันเป็นทีม ทีมละ 3 คน 

 

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ถึง – 20 กุมภาพันธ์ 2560

 

รางวัลการประกวด

  • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลโล่ห์รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณและเงินจำนวน 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินจำนวน 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินจำนวน 2,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

   อาจารย์วงเดือน พลอยงาม ห้อง Q310 ตึก Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

สมัครได้ที่

     ห้อง Q310 ตึก Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

Latest News