ข่าวสารและกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ERP & Crisis Management

ภาพบรรยากาศการพานักศึกษาไปดูงานระบบ ERP และ ระบบจัดการ Crisis Management บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และ Siam Cement Group 

 

ทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงการนำเอาระบบ ERP มาใช้ในการจัดบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้พัฒนาระบบที่จะเข้าร่วมงานกับทางบริษัท หรือเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับ Crisis Management หรือการบริหารจัดการองค์กรในภาวะที่ไม่ปกติในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และเป็นนโยบายในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

อ.ทรงพล รื่นสุข, อ.ศศิวิมล ฮงมา อ.สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

สถานที่ : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ อาคาร เอสซีจี 100 ปี

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

Latest News