ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี '60

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทั้ง 3 สาขา จำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้ 

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน MAT (4 ปี)
นางสาว พรพิมล เขียวจันทร์
นางสาว พิราภรณ์ รวิพุฒิพัฒน์
นางสาว พัฒน์นรี บุญทับ

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน MAT (เทียบโอน 2 ปี)
นาย เจษฎา เครือสวัสดิกุล
นาย อภิสิทธิ์ เซ็นหลวง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (4 ปี)
นางสาว ปิยรัตน์ คาพรม
นาย พัชรพงษ์ แสงแดง
นาย วทัญญู ยอดทอง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (เทียบโอน 2 ปี)
นางสาว ภาวิดา จิตมั่น
นาย สรายุทธ เอิบอาบ

สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย NETS (4 ปี)
นางสาว ภูรินท์ ติ๊บแก้ว
นาย ธนกร ร้อยอาแพง
นาย กุศล วัชรอาภานุกร

สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย NETS (เทียบโอน 2 ปี)
นาย อธิคม สืบอาทะ
นาย พิชชากร อภิรติสกุล

 

Latest News