ข่าวสารและกิจกรรม

Thailand ICT Volunteers

ภาพบรรยายกาศ #กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

นำทีมโดย อ.ทรงพล อ.ผทัยเทพ อ.มุกระวี และอ.จิรายุ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
.
ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดย #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
.
ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-15.30 น.
.
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

 

Latest News