AWARD

Huawei ICT Competition Thailand 2018 -2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรม Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019 ที่ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Huawei ICT Competition ระดับสากล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่  นางสาวภูรินท์ ติ๊บแก้ว  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ได้แก่  นายณัฐพร พรสวัสดิ์  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ได้แก่  นายกัณฐ์ เตโชสกลดี  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

 

 

IST YELLOW