AWARD

NCIT 2018

ขอแสดงความยินดีกับนายกุศล วัชรอาภานุกร นักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (NETI)  ที่ได้รับรางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560" จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 

ขอแสดงความยินดีกับนายกุศล วัชรอาภานุกร นักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (NETI)  ที่ได้รับรางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560" จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

IST YELLOW