IPST

  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสร้างหลักสูตรอบรมครู เพื่อพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ ระหว่าง สสวท. กับ IST