นาถพร ประวันนา

Narthaporn Prawanna

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติส่วนตัว

ตำแหน่งงาน : เว็บมาสเตอร์
ห้องพัก : Q310

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี : 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน

2552 - ปัจจุบัน :
เว็บมาสเตอร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร