ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

Asst. Prof. Dr. Woraphon Lilakiatsakun 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติส่วนตัว

ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
ห้องพัก : Q307

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : 
PhD. (Telecommunication Engineering) , University of New South Wale

ปริญญาโท : 
วศ.ม. ไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : 
วศ.บ.ไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประวัติการทำงาน

2547 - ปัจจุบัน : CCNA Instructor

มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2543 - 2547 : ศึกษาต่อปริญญาเอก ณ.University of New South Wales

2533 - 2547 : อาจารย์ประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร