อาจารย์มุกระวี มะดะเรส


ประวัติส่วนตัว

 • ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยผ.อ.บัณฑิตศึกษาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q311

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย ประเภทวารสาร

 • Mukrawi Madares, “Fire Alarm System in Building”, Journal of Information Science and Technology, Vol.8, NO.2, JUL-DEC 2018, Page 56-64.

ผลงานวิจัย ประเภทบทความวิชาการ [ชื่อแรก]

 • Mukrawi Madares, Patipan Junpaparwut, Krisada Wesaratcha, Surakarn Duangphasuk “Fire Alarm System via Android and Web Application”, The 10th National Conference on Information Technology: NCIT 2018, Khon-Khen, Thailand.
 • Mukrawi Madares, Ekarat Rattakarn, “A Study of Routing Recovery in RPL Protocol for Wireless Sensor Network”, ECTI-CARD 2018, Phitsanulok, Thailand.
 • Mukrawi Madares, Ronnachut Jinapangkas, Surakarn Duangphasuk, “Smart Fire Alarm System in Server Room Controlled via Android”, The 8th National Conference on Information Technology: NCIT 2016, Krabi, Thailand.

 

ผลงานวิจัย ประเภทบทความวิชาการ [ชื่อรอง]

 • Maythaporn Kitayarak, Gawin Kanwicha, Mukrawi Madares, Natt Majaroen, “Smart Auto Watering System Control via Raspberry Pi”, The 9th National Conference on Information Technology: NCIT 2017, Nakornpathom, Thailand.

 

งานสอนที่รับผิดชอบ

 • เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Internetworking Technology)
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computer Network System)
 • ส่วนสำคัญเครือข่าย (Network Essential)
 • โครงงาน 1 (Project I)
 • โครงงาน 2 (Project II)