อาจารย์ศุภพักตร์ จารุเศรณี


ประวัติส่วนตัว
  • ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยผ.อ.บัณฑิตศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
  • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
  • ห้องพัก : Q310

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก : -
  • ปริญญาโท : ศศ.ม. สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Art Media Art and Design Chiangmai University)
  • ปริญญาตรี : ศศ.บ. สื่อสารมวลชน เอกการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
  • ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
  • Multimedia Art and Design
  • Creative for Digital Publication
  • Interactive E-learning Course ware Design