อาจารย์ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง


ประวัติส่วนตัว
  • ตำแหน่งทางบริหาร : -
  • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
  • ห้องพัก : Q310


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก : -
  • ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  (สาขามัลติมีเดียฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน
  •  ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร