อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q310

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : -
 • ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชัน (วท.บ. แอนนิเมชัน) ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ : 

ปริญญาตรี

 • - MTEC1302 การพัฒนาเกม 3 มิติ
 • - MTEC1303 การปฏิบัติการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3
 • - MTEC1308 สเปเชียลเอฟเฟคสำหรับภาพยนตร์
 • - MTEC2405 เทคโนโลยีเพิ่มความเสมือนจริง และแบบจำลอง 3 มิติ