อาจารย์สุรีลักษณ์ วีระโจง


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : -
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q312


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก : -
 • ปริญญาโท : ศศ.ม.สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Art Media Art and Design Chiangmai University)
 • ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์(เกษตรศาสตร์)บัณฑิต เอกสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Bachelor of Agriculter Animal Science Chiangmai University)

 

ประวัติการทำงาน
 • 2008 - Present อาจารย์ประจำมหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร
 • 2008 Graphic Designer Ideogram
 • 2006-2007 Position - Designer Research and Develop (R&D) The Ism Thailand Co.,ltd.
 • 2005-2006 Position Computer Graphic and Retouching Pandas House shop in Chiangmai Zoo:

 

ผลงานวิจัย [ชื่อแรก]
 • สุรีลักษณ์ วีระโจง,การออกแบบอีโมติคอนสื่ออารมณ์ ความรู้สึกที่มีความเป็นไทย,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2550

 

ผลงานวิจัย [ชื่อรอง]
 • Research and Development Product Mean Kachin, Chiangmai University
 • Research and Development Product Ceramic Lampang ,SMEs.Thailand
 • Research Marketing For The Ism Shop brand.

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • Multimedia Art and Design
 • Creative for Digital Publication
 • Interactive E-learning Course ware Design

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ : 

ปริญญาตรี

 • Multimedia and Animation System Design
 • Multimedia and Animation Development Technique
 • Advertising and Media Strategies
 • Creative Studio for Digital Publication
 • Human Computer Interaction