อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : -
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q312


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก : -
 • ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี : วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน
 • พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน อาจาร์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มี.ค. 2548 - พ.ค. 2550 วิศวกรประจำ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ก.ค. 2545 - ก.พ. 2548 วิศวกรประจำ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • เม.ย. 2545 - ก.ค. 2545 วิศวกรประจำ ศูนย์วิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ธ.ค. 2542 - มี.ค. 2545 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประจำ ศูนย์วิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • พ.ย. 2540 - มี.ค. 2542 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค บริษัท เคคอมพิวเตอร์แอนคอมมูนิเคชัน จำกัด

 

ผลงานวิจัย 
 • ชัยทัต ธาราสมบัติ และ วรพล ลีลาเกียรติสกุล , ระบบตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบเครือข่าย, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 2 (ECTI-CARD 2010), วันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553, หน้า 422-425

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • Computer System
 • Digital System Design
 • Linux Administrator and Windows Server Administrator Laboratory
 • Network Design

 

Professional Activities :
 • A member of the organizing committee of ECTI-Conference on Application Research and Development,10-12 October 2010, Jomtien Palm Beach, Pattaya City, THAILAND.
 • A member of the organizing committee of NCIT2012 (National Conference on Information Technology), 26-27 April 2012, The Grand Pacific Sovereign Resort & Spa, Cha-am, THAILAND.

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ : 

ปริญญาตรี

 • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 • พื้นระบบดิจิตอลสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบปฏิบัติการ ( Linux Administrator and Windows Server Administrator Laboratory)