อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : -
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q312, Q304
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ
 • ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา ฐานข้อมูล
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2548 - 2559: หัวหน้าห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2551 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้าน games application ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และอันดับสาม ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในระดับสากล ของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
 • 2550 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้าน mobile application ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน Samart Innovation Awards 2007
 • 2549 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้าน mobile application ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Samart Innovation Awards 2006
 • 2548 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้าน mobile application ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันที่ NIDA

 

ผลงานวิจัย
 • เชาวริน สกุลวรากลาง,วาลิด เพ็ญพันธ์,ธีรศักดิ์ พืชธัญญากิจ, Laboratory Management System.,งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์   ครั้งที่ 2 ( ECTI CARD 2010 )

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • Object oriented analysis and design.
 • Object oriented programming. 

 

Professional Activities :
 • Sun certified programmer for the java 2 Platform 1.5 (SAI), 2008
 • IBM certified Cognos 10 BI Author, 2012