อาจารย์สายันห์ ริ้วทอง


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : -
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q311


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก : (กำลังศึกษา) วท.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาโท : วศ.ม. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม อันดับสอง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน
 • 2553 : Director of Computer Service Office
 • 2550 - 2553 : Director of Research and Innovation Promotion Office
 • 2548 : Present Lecturer of Faculty of Sciences and Information Technology
 • 2547 - 2553 : Associate Director of Computer Service Center
 • 2543 - 2548 : Lecturer of Computer Engineering Department

 

ผลงานวิจัย

 

ผลงานวิจัย[ชื่อแรก]

 • S. Rewthong and W. Kurutach "A Novel Method in Image Retrieval using Overlapping Code Levels and Hamming Distance ", International Conference on Information Technology and Applications, Hilton Hotel Sydney, 21 - 24 November 2011, pp.276-280
 • S. Rewthong, W. Kurutach and R. Fooprateepsiri, "Classification of Thai Characters Based on Prominent Features of Their Headers Using TheChain Code Technique", "National Conference on Information Technology 2006", Asia Hotel, Bangkok Thailand, 2-3 November 2006, pp.
 • S. Rewthong, W. Kurutach and R. Fooprateepsiri,"A New Technique of Chain Code Relationship in Vertically and Horizontally Flipped Trademark Image Retrieval," accepted for The 10th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2006), Sofitel Raja Orchid Hotel,Khon Kaen, THAILAND, 25-27 October 2006.
 • S. Rewthong, W. Kurutach and R. Fooprateepsiri,"Retrieval of Trademark Images Using Chain Code Combination,"The 8th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2004), J.B. Hotel, Hat Yai,Songkhla, THAILAND, 21-22 October 2004.
 • S. Rewthong, W. Kurutach and R. Fooprateepsiri,"Trademark Image Retrival Base-On Chain Code Rotation," The 26th Electrical Engineering Conference (EECON'26).Golden sand Hotel,Cha-um Petchaburi,pp 992-997,November 6-7, 2003.
 • S. Reawthong, W. Kurutach and R. Fooprateepsiri "Thai OCR Base on Classify Prominent Features of Their Headers and Hausdroff Distance," The National Conference on Information Technology 2008 (NCIT2008),Grandmercure Fortune Hotel, Bangkok,THAILAND, pp. 287-292, November 6-7,2008.

 

ผลงานวิจัย[ชื่อรอง]

 • R. Fooprateepsiri, W. Kurutach and S. Rewthong, "Hand-written Recognition using Fuzzy-Chain Code", "National Conference on Information Technology 2006", Asia Hotel Bangkok, Thailand, 2-3 November 2006, pp.
 • R. Fooprateepsiri, W. Kurutach and S. Rewthong,"Hand-written Alpha-Numeric Recognition base-on Fuzzy-Chain Code," accepted for The 10th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2006), Sofitel Raja Orchid Hotel,Khon Kaen, THAILAND, 25-27 October 2006.
 • R. Fooprateepsiri, W. Kurutach and S. Rewthong,"An Improved Accuracy Method for Thai-OCR Using Fuzzy Logic,"The 8th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2004), J.B. Hotel, Hat Yai,Songkhla, THAILAND, 21-22 October 2004.
 • R. Fooprateepsiri, S. Rewthong and W. Kurutach, "A New Technique for Trademark Image Retrieval Based-on Chain Code," The 7th National Computer Science and Engineering Conference ,Burapha University, Chonburi, Thailand,pp. 7-12, October 28-30,2003.
 • W. Kurutach, S. Rewtong and R. Fooprateepsiri,"Treademark Image Retieval by Chain Code and Histrogram Feature," The 6th National Computer Science and Engineering Conference, Pataya, Thailand, pp 7-12. October 29-31,2002
 • R. Fooprateepsiri, S.Duangphasuk, W. Kurutach and S. Reawthong "A Robust Method Approach for Car License Plate Recognition," The National Conference on Information Technology 2008 (NCIT2008),Grandmercure Fortune Hotel, Bangkok,THAILAND, pp.437-441, November 6-7,2008.

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ :
 • Trademark Image Retrieval
 • Thai OCR
 • Image Processing

 

ผลงานแต่งตำรา :
 • หนังสือภาษาซีสำหรับรายวิชา EECP0110 C Programming Language
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชา Electrical Engineering Lab II
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชา Programming Languages

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ : 

ปริญญาตรี

 • Operating System (Lecture)
 • Introduction to AI (Lecture)
 • Programming Languages (Lecture and Lab)
 • Introduction to Computer (Lecture and Lab)
 • Introduction to Computer Programming (Lecture and Lab)
 • Electrical Engineering Lab II (Lab)
 • Database Management Design (Lab)
 • Data Structure (Lab)
 • Computer Graphics and Multimedia (Lab)