อาจารย์สุรการ ดวงผาสุข


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : -
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q311

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : (กำลังศึกษา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาโท : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน
 • 1996 - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรทางด้าน Linux , Unix , Network และ Security ให้กับบุคคล และ หน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2002 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2008 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2010 - ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่ายให้กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • 2016 - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร "Certified Ethical Hacker version 9" ให้กับทางบริษัท AC Infotec Co.,Ltd
 • 2016 คณะกรรมการในการตรวจรับงานว่าจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างดาต้าเซ็นเตอร์ ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • 2016 คณะกรรมการในการตรวจรับงานว่าจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบเครือข่าย ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • 2016 เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร "Windows Server 2012 R2 administration" ให้กับทางกองทัพบก
 • 2015 เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร "Wireless Security and Tool, Hacking Website" ให้กับทางกองทัพบก
 • 2015 เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร "Secure Linux administration" ให้กับทางกองทัพบก
 • 2014 - 2015 เป็นนักวิจัยในโครงการการศึกษาและจัดทำแผนแม่บททางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก พ.ศ. 2558-2562
 • 2014 - 2015 เป็นนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในกองทัพบก
 • 2014 เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร "Hacking Web Application" ให้กับทางกองทัพบก
 • 2014 เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร "Linux Administration" ให้กับทางกองทัพบก 
 • 2013 เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร "Security Awareness" ให้กับทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • 2012 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดทำแผนโครงการวางผังชุมชนต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ชายฝั่งทะเลชะอำ-หัวหิน 
 • 2012 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดทำแผนโครงการวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่เขาเต่าและบริเวณโดยรอบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 2011 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการใช้โปรแกรม Skype สำหรับการประชุมในองค์กร ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • 2010 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการเรื่องการออกแบบระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับกระทรวงสาธารณสุข
 • 2010 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ภัยคุกคามเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • 2009 เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ให้กับกองสารสนเทศระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
 • 2008 - 2009 รองคณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • 2008 - 2009 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • 2008 เป็นวิทยากรอบรมเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ IPS สำหรับระบบเครือข่าย โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ให้กับกรุงเทพมหานคร
 • 2008 เป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรด้านระบบเครือข่ายให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 2007 - 2008 เป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย และ security ให้กับทางสำนักงานกรุงเทพมหานคร
 • 2007 เป็นวิทยากรอบรม การติดตั้งระบบ Traffic Control สำหรับ Multiple ISP และ Shaping โดยใช้ LINUX ให้กับกระทรวงสาธารณสุข
 • 2005 เป็นวิทยากรอบรม การติดตั้งบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2005 เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 2005 - 2006 เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 2005 เป็นวิทยากรอบรม Security of Linux Firewall ให้กับกระทรวงสาธารณสุข
 • 2004 เป็นที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่ายของบริษัทหลักทรัพย์แอดวานซ์จำกัด
 • 2004 เป็นวิทยากรอบรม การติดตั้งบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้กับกระทรวงสาธารณสุข
 • 2003 เป็นวิทยากรอบรม Security of Linux ให้กับบริษัทรอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2003 เป็นวิทยากรอบรม Administrator Unix by Linux ให้กับบริษัทรอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2003 - 2005 Head of Network Operation Center (MUT)
 • 2002 - 2004 3COM Instructor (High Speed LAN Solutions)
 • 1999 - 2004 3COM Net Prep Instructor (Internetworking Device and Network Design)
 • 1997 Head of Network Operating Center (MUT)
 • 1996 System Manager, Network Operating Center at MUT
 • 1996- 2002 Lecturer, Department of Computer Engineering Department (MUT)

 

ผลงานวิจัย [ชื่อแรก]
 • Surakarn Duangphasuk, Wichian Premchaiswadi, Nuchree Premchaiswadi, "Document image skew detection", The 1999 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC'99), Bangkok, Thailand, December, pp. 146-151, 1999
 • สุรการ ดวงผาสุข, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, "Printed Thai Character Recognition using Hybrid Technique", The 2001 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC'2001), Chiang Mai, Thailand, November, pp. 442-449, 2001
 • สุรการ ดวงผาสุข, โสภณ พัฒนะวิริยะศิริกุล และ ศุภกร กังพิศดาร, การออกแบบและพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางด่วนอัตโนมัติในเครือข่ายสื่อสารยานยนต์เฉพาะกิจ, Proceedings of the 14th National Computer Science and Engineering Conference, Chiangmai, November 16-19, 2010
 • S. Duangphasuk, M. Warasart, and S. Kungpisdan, Design and Accountability Analysis of A Secure SMS-based Mobile Payment Protocol, Proceedings of the ECTI-CON 2011, Bangkok, Thailand
 • S. Duangphasuk, S. Kungpisdan, and S. Hankla, Design and Implementation of Improved Security Protocols for DHCP Using Digital Certificates, Proceedings of the 17th IEEE International Conference on Networks (ICON 2011), December 14-16, 2011, Singapore.

 

ผลงานวิจัย [ชื่อรอง]
 • Nucharee Premchaiswadi, Wichian Premchaiswadi, Surakarn Duangphasuk, Seinosuke Narita "A Hybrid Scheme for Printed Thai Character Recognition System.", ITC-CSC2001, pp. 72-75, July 10-12, 2001.
 • R. Fooprateepsiri, S.Duangphasuk, W. Kurutach and S. Reawthong "A Robust Method Approach for Car License Plate Recognition," The National Conference on Information Technology 2008 (NCIT2008),Grand mercure Fortune Hotel, Bangkok,THAILAND, pp.437-441, November 6-7,2008
 • S. Kungpisdan, N. Woradej, and S. Duangphasuk, A Lightweight DNS Security Scheme Using Limited-used Key Generation and Distribution, Proceedings of the IADIS International Conference WWW/INTERNET 2009, Rome, Italy, 19 - 22 November 2009.
 • โสภณ พัฒนะวิริยะศิริกุล, สุรการ ดวงผาสุข และศุภกร กังพิศดาร, โปรโตคอลสำหรับระบบเก็บเงินค่าผ่านทางด่วนอัตโนมัติในเครือข่ายสื่อสารยานยนต์เฉพาะกิจ, IST Journal Vol. 1, June 2010.

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • Computer Networks
 • Computer Security
 • Network Systems Management
 • Quality of Service Control and Traffic Management
 • Computer Architecture
 • Distributed Computing systems
 • Web Technologies
 • Operating Systems
 • Unix Systems

 

Professional Activities :
 • Training Course "Fortigate 3600A" at Malaysia. (Nov. 2009)
 • Training Course "Total Control Managament Installtion and Configuration" at Singapore. (Oct. 1996)
 • Traininig Course "High Speed Local Area Network" at Singapore. (Feb. 1997)

 

CERTIFICATIONS:
 • Certified Secure Computer User (CSCU)
 • EC-Council Certified Network Security Administrator (ENSA) v4: Membership ID (protect)
 • Certified Ethical Hacker (C|EH) v9 : Membership ID (protect)
 • Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) v8: Membership ID (protect)
 • EC-Council Certified Security Analyst (E|CSA) v4 : Membership ID (protect)
 • Certified EC-Council Instructor (C|EI) v2: Membership ID (protect)
 • Information Technology Professional Examination: ITPE FE
 • CCNA Security Instructor

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

ปริญญาตรี

 • Internetworking Technology
 • Operating System
 • Network Mangement
 • Ethical Hacking

ปริญญาโท

 • Ethical Hacking
 • Enterprise Network System