อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายเเละอินเทอร์เน็ต
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q311
 
ประวัติการศึกษา 
 • ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายเเละอินเทอร์เน็ต คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค
 • 2554 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการศูนย์ปัฏบัติการเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2552 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2548 - 2551    : วิศวกร ศูนย์ปัฏบัติการเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ผลงานวิจัย
 • ระบบเน็ตเวิร์คป้องกันตนเอง (Self defense network system)

  

สายงานที่เชี่ยวชาญ 
 • ระบบเครือข่าย
 • ความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

 

Invited Speech :
 •  โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์บรรจุใหม่ - ศาลยุติธรรม (ม.ค. 2559)
  • การวิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่ายและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายในปัจจุบัน
  • แนวทางการป้องกันความปลอดภัยการใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์