อาจารย์วงเดือน พลอยงาม


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q310 

ประวัติการศึกษา 
 • ปริญญาเอก : -
 • ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน 
 • 2551 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • -

 

อบรม : 
 • ปี 2551 ตุลาคม : 3ds MAX basic, 3ds MAX advance
 • ปี 2551 พฤศจิกายน : V-Ray for 3ds MAX

  

รายวิชาที่รับผิดชอบ :  

ปริญญาตรี

 • -

ปริญญาโท

 • -