อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : -
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q305

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ
 • ปริญญาโท : วศ.ม.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน
 • 2003 - present อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2002 - 2003 วิศวกรสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์
 • 2001 - 2002 วิศวกรสังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 2000 - 2001 เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิจัย [ชื่อแรก]
 • สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว และ วีระศักดิ์ คุรุธัช , วิธีการใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ FP-Tree, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 26 (EECON-26), pp.976-980, 6-7 พฤศจิกายน 2546
ผลงานวิจัย [ชื่อรอง]
 • Kurutach. W, Limsaihua S. Kurutach W. and Limsaihua S., ADELI:An Enhanced Approach to Maintaining Discoursed Association Rules in Lage Database, The 6th National Computer Science and Engineering Conference, PATTAYA, Thailand, October 29-31, 2002

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • parallel processing
 • data mining
 • visual basic programming
 • Content Distribution Network (CDN)
 • Data Structure and algorithm
 • Cisco Certify Network Associate Instructor
 • Network
 • Programming network with C# 
Professional Activities :
 • Sun certified programmer for the java 2 Platform 1.5 (SAI), 2008
 • IBM Certified Solution Designer - Rational Software Architect, 2012
 • Ethical Hacking and Countermeasures (CEHv7), 2013

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ : 

ปริญญาตรี

 • Information Technological Laboratory 1 (B. Sc, Information Technology)(Lab 2547-Present)
 • Application Development on Mobile Devices (B. Sc,Information Technology)(Lecture 2554-Present, Lab)
 • Electronic Commerce and Business Models (B. Sc,Information Technology)(Lecture: 2550-2553, Lab 2550-Present)