อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา


ประวัติส่วนตัว 
 • ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q305
 
ประวัติการศึกษา 
 • ปริญญาเอก : -
 • ปริญญาโท : วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการทำงาน 
 • 16/10/2006-Present Lecturer , Faculty of Information Sciences, Mahanakorn University of Technology
 • 01/04/2005-15/10/2006 Lecturer , Information Sciences Department , Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University.
 • 01/2001-06/2002 System Analyst, LTEC Ltd.
 • 04/2000-01/2001 Programmer Analyst, Advanced Info Service Co., Lt

 

สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • Database Systems
 • Data Mining

 

Professional Activities :
 • A member of the organizing committee of ECTI-Conference on Application Research and Development,10-12 October 2010, Jomtien Palm Beach, Pattaya City, THAILAND.
 • A member of the organizing committee of NCIT2012 (National Conference on Information Technology), 26-27 April 2012, The Grand Pacific Sovereign Resort & Spa, Cha-am, THAILAND.

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ : 

ปริญญาตรี

 • Introduction to Database Systems (Lecture and Lab)
 • Database System Administration
 • Information Laboratory I
 • Introduction to Computer
 • Operating System Lab
 • ปริญญาโท

ปริญญาโท

 • Database Laboratory