อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว


ประวัติส่วนตัว
  • ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
  • ห้องพัก : Q311

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก : -
  • ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการทำงาน
  • 2012 - 2014 : วิศวกร คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ  คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร