อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง


ประวัติส่วนตัว
  • ตำแหน่งทางบริหาร : -
  • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
  • ห้องพัก : Q311

 

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก : -
  • ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการทำงาน
  • ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร