อาจารย์ทรงพล รื่นสุข


ประวัติส่วนตัว
  • ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
  • ห้องพัก : Q312

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการทำงาน
  • 2549 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร