อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว


ประวัติส่วนตัว
  • ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
  • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
  • ห้องพัก : Q310

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก : -
  • ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ทดสอบ
ทดสอบ