อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์


ประวัติส่วนตัว
  • ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
  • ห้องพัก : Q312

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก : -
  • ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทำงาน 
  • 2555 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร