ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

Pruegsa Duangphasuk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติส่วนตัว
 • ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
 • ห้องพัก : Q311
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ
 • ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประวัติการทำงาน
 • 2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2553 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ผลงานวิจัย [ชื่อแรก]
 • Pruegsa Duangphasuk, Arit Thammano: Thai Vehicle License Plate Recognition Using the Hierarchical Cross-correlation ARTMAP. 2006 3rd International IEEE Conf. "Intelligent Systems" London, UK
 • Pruegsa Duangphasuk, "โปรแกรมบริหารงานระบบสารสนเทศทันตกรรม - DCMS", ECTI2010, Pattaya, Thailand.
 
ผลงานวิจัย [ชื่อรอง]
 • Arit Thammano, Pruegsa Duangphasuk: Printed Thai Character Recognition Using the Hierarchical Cross-Correlation ARTMAP. ICTAI 2005: 695-698, HONGKONG
 
สายงานที่เชี่ยวชาญ
 • Object-Oriented Programming
 • Database Systems
 • Optical Character Recognition Software
 • Pattern Recognition, Neural Network
 • Digital Forensics
 • System Analyst

 

Professional Activities :
 • A member of the organizing committee of the 6th National Computer Science and Engineering Conference,29-31 October 2002, Jomtien Palm Beach, Pattaya City, THAILAND.
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ : 
 • SCMA0005 Introduction to Computers.
 • ITEC1220 Information System Analysis and Design.
 • MTEC1224 Multimedia System Design and Analysis. 
 • ITEC1221 Introduction to database system laboratory
 • ITEC0120 Introduction to computer programming